Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “MELCAL-ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και με διακριτικό τίτλο “MELCAL AEBE”.

“MELCAL-ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στις 28 Απριλίου 2015 και σύμφωνα με το Καταστατικό καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “MELCAL-ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, οδός Π.Ράλλη 50 Αιγάλεω Αττικής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών για την εικοστή πρώτη εταιρική χρήση από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014.
  2. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα) της 31.12.2014 για τη χρήση αυτή.
  3. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της εν λόγω εικοστής πρώτης χρήσεως από 01.01.14 έως 31.12.14.
  4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.
  5. Έγκριση αμοιβής Προέδρου του Δ.Σ.
  6. Αδεια δυνατότητας εκταμίευσης από την εταιρία για την ανάπτυξη και προώθηση των εμπορικών σκοπών της για τη χρήση του έτους 2015.
  7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι επιθυμούντες από τους κυρίους Μετόχους να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές των επί αποδείξει στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, υποβάλλοντες τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων των και τα τυχόν πληρεξούσια προς αντιπροσώπευσή των πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ως άνω προθεσμίας, στη Διοίκηση της Εταιρείας.

Ασπρόπυργος, 28 Απριλίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ